Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Ks. Ryszard Zieliński

Ks. Ryszard Zieliński głosi Ewangelię w wysokich Andach w Peru od 1992 roku. W liście snuje rozważania o dwóch parafiach, w których pasterzuje: Churcampa i Paucarbamba.

Churcampa, marzec 1998 r.

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY MISJI W CHURCAMPA!

"Chrystus, umarły i zmartwychwstały za wszystkich, daje zawsze człowiekowi - każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom - swoje światło i moc, aby mógł odpowiedzieć swojemu najwyższemu powołaniu" (RH III,14). Życzę Wam, aby Duch Święty - pierwszy Dar Tajemnicy naszego Odkupienia, był dla Was źródłem światła i mocy do owocnego przeżycia Misterium Paschalnego oraz w Jego przekazywaniu bliźnim. Również - daru pokoju.

Wyrażam wdzięczność za wszystkie nadesłane listy w okresie Bożego Narodzenia, na które nie zawsze wystarcza mi czasu dać odpowiedź; czy też odpowiedź obszerniejszą, o jaką zwykle jestem proszony. Aczkolwiek korespondencja ze swoimi znajomymi należy do bardzo miłych momentów misjonarskiego życia, niemniej jednak powinność przynagla do dania preferencji czasowej na korzyść tutejszego Kościoła. Proszę więc zrozumieć i wybaczyć, że czasem częstotliwość moich listów lub ich rozmiar muszą być mocno ograniczone.

Szczęśliwym losem Opatrzności Bożej prowincja Churcampa pozostaje poza zasięgiem powodzi, kataklizmów i epidemii, które ostatnio nawiedzają dotkliwie Peru, jako skutek tzw. "fenomeno del Nino" (zachwiania równowagi w przyrodzie, powtarzającego się cyklicznie co kilka lat). Nawet zauważa się wyjątkowy spadek opadów w naszych strefach, mimo trwającej pory deszczowej (styczeń-kwiecień).
Rząd peruwiański prowadzi ostrą kampanię w zakresie planowania rodziny, proponując i przymuszając do rozwiązań sprzecznych z normami etyki chrześcijańskiej. Po reakcji Arcybiskupa Ayacucho (czyt. Ajakuczo), Kongres podejmuje działania w celu usunięcia ze stanowisk Ministra Zdrowia oraz Ministra Szkolnictwa i Edukacji. Niemniej jednak obserwuje się ogromne zaciemnienie sumień wielu lekarzy i pielęgniarek.  Na różnych poziomach zauważa się zalew pornografii. Czynione są posunięcia propagandowe, które w sposób ewidentny dążą do zdemoralizowania osoby i jej sumienia (zwłaszcza młodego pokolenia) oraz osłabienia zdrowia fizycznego i moralnego rodziny.

Rząd, społeczeństwo i Kościół peruwiański będą musiały podjąć odpowiednią inicjatywę pomocy ofiarom powodzi i kataklizmów.
Parafia Churcampa ostatnio gościła 2 seminarzystów po czwartym roku teologii. Przebywali oni tutaj 3 tygodnie w ramach praktyki duszpasterskiej. Praca ich ograniczała się do samej Churcampa i kilku okolicznych wiosek. Teraz 2 tygodnie przebywają w Huancevelica i gdy powrócą wybierzemy się na misje od wioski do wioski w jurysdykcji parafii Anco. Będzie to dla nich nowa "experiencia" (doświadczenie) sytuacji wspólnot najbardziej ubogich oraz podejmowanych metod i środków ich reewangelizacji. Następnie powrócą oni do kontynuowania studiów teologicznych. Mam nadzieję, że za rok znowu powrócą do naszej parafii. Modlimy się tutaj o nowe powołania spośród miejscowej młodzieży. Parafia Churcampa ma 2 kapłanów rodzimych; jeden z nich pracuje w Limie, a drugi jest redemptorystą. Mamy jednego seminarzystę u redemptorystów na etapie nowicjatu. W kwietniu wstąpi do Redemptorystów drugi kandydat do kapłaństwa. W Seminarium Mniejszym w Huancavelica studiuje 13 chłopców z Churcampa i okolic. Może w którymś z nich zrodzi się też nowe powołanie. W parafii mamy ok. 20 ministrantów. Nie wszyscy są zbyt solidni, ale wielu z nich budzi nadzieję. Z parafii wywodzi się też 5 sióstr zakonnych.

Aktualnie prowadzimy prace wewnątrz kancelarii parafialnej w celu uporządkowania ksiąg chrzcielnych, małżeńskich, I Komunii i Bierzmowania oraz innych dokumentów kościelnych. Zadaniem jest opracowanie także indeksów i ponowne oprawienie wymienionych powyżej ksiąg. Najstarsze dokumenty są z XVIII wieku.
W pierwszej połowie br. planujemy zrealizować wizytę duszpasterską we wszystkich anexach (osadach) parafii Anco. Byłoby dobrze odwiedzić część wiosek parafii Churcampa. Przypomnę, że parafia Anco nie miała księdza stałego od 25 lat, liczy ok. 50 wiosek zamieszkiwanych przez ok. 8.500 mieszkańców, z czego znaczny procent to protestanci. Liczę, że okres deszczów nie utrudni przemarszów.
Sytuacja w parafii Paucarbamba przedstawia się smutno i niepokojąco. Daje wrażenie jakoby katolicy stracili w swoim sumieniu poczucie wiary i potrzeby szukania prawdy. Przypomnę, że parafia ta nie miała stałego księdza od 20 lat i wiele osad nie miało Mszy św. od 30-40 lat. Liczy ok. 100 osad zamieszkiwanych przez 18.000 osób, z czego znaczna część przeszła na protestantyzm. Przerażający jest pasywizm i zniechęcenie katolików tamtejszych stref. Jest to naród niskiej cywilizacji i teren niebezpieczny dla kapłana (terroryzm, przemyt narkotyków i przestępczość).
Parafia Churcampa cieszy się większą frekwencją duszpasterskich wizyt. Niemniej przetrwanie wiary lub jej rozkwit wymaga dodatkowego personelu. Parafię Churcampa zamieszkuje 15.362 osoby, z czego katolicy stanowią decydującą większość.

Brak kapłanów, katechistów, profesorów religii i osób związanych z Kościołem; ogromne odległości między osadami; szczególnie zaś faktor ekonomiczny, uniemożliwiają właściwe działania ewangelizacyjne oraz ich przyspieszenie. Mimo okoliczności utrudniających staramy się robić co możliwe, aby przygotować Kościół tubylczy do uroczystych obchodów Roku Jubileuszowego. Naszą nadzieję pokładamy w Miłosierdziu Bożym, który to kult propagujemy pośród tutejszego ludu.
Na końcu tego listu-informacji wyrażam szczególną wdzięczność parafiom, które związane są z naszą misją w Churcampa, wspomagają ją finansowo oraz ich Pasterzom; Wszystkim wspaniałomyślnego i hojnego serca Dobroczyńcom, którzy w sposób indywidualny składają ofiary na rozwój tutejszej misji; osobom organizującym pomoc w swoich środowiskach i wśród swoich znajomych z przeznaczeniem na tenże cel. Zawsze jednak proszę o modlitwę i cierpienia ofiarowane w intencjach misyjnych Kościoła.
Miło mi z okazji Świąt Zmartwychwstania przekazać każdemu z Przyjaciół Misji Tarnowskiej w Churcampa wyrazy braterskiej więzi i szczere pozdrowienia. Pozdrawiam Wasze Rodziny i Waszych Pasterzy.

Szczęść Boże!
ks. Ryszard Zieliński
Głoście Ewangelię 3(1998), s. 16-19.