Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoKolędnicy Misyjni - 2009 r.

 

 

Rozwój akcji kolêdników misyjnych w diecezji

 

 

Konkurs na stroje - Kolêdnicy misyjni 2009

 
I Miejsce
– parafia Podwy¿szenia Krzy¿a ¦wiêtego w Iwkowej

II Miejsce
– parafia pw. ¶w. Antoniego w Go³kowicach

III Miejsce
– parafia pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Lisiej Górze
 
 
 
Grupa kolêdników z parafii Podwy¿szenia Krzy¿a ¦wiêtego w Iwkowej
 

Konkursy fotograficzny - Kolêdnicy misyjni 2009
 
I Miejsce – parafia pw. ¶w. Krzy¿a w Iwkowej
II Miejsce – parafia NMP Czêstochowskiej w Kamienicy Górnej
III Miejsce – parafia ¶w. Antoniego w Go³kowicach
 
Prezentujemy zdjêcia nades³ane przez zdobywcê I miejsca:
 
Przygotowania do kolêdowania  
Rozes³anie kolêdników
 
Kolêdnicy w drodze  
Kolêdnicy w domu  

Podczas liturgii uroczysto¶ci Objawienia Pañskiego

 

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;